top of page

3

3

1138px-OOjs_UI_icon_alert_destructive_bl
Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS)
fire.png
Brann- og Beredskapsplan,Tobø Fisk

ROS

Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Forord:

Risiko- og sårbarhetsanalyse for produksjonsarbeidene på Tobø Fisk. Det omfatter alle ansatte, innleid personell og andre som for eksempel transportører og leverandører som er aktiv på Tobø Fisk sitt anlegg.

Risikomatrise:

Risikomatrisen definere hvor høy risikofaktoren er på hvert enkelt faremoment. Utregningen er sannsynlighet ganger konsekvens som utgjør risikofaktoren.

 

Eksempel: Om et faremoment har en score på 3 på sannsynlighet og en score på 4 på konsekvens vil utregningen bli som følger: 3 X 4 = 12 (risikofaktor)  

Sannsynlighet:

1

 • Usannsynlig

 • Har ikke forekommet

 • Kan ikke se hvordan det kan skje

2

 • Mindre sannsynlig

 • Kan ha skjedd

 • Ved grov operatørfeil kan skje  

3

 • Sannsynlig

 • Har skjedd

 • Skjer ved uaktsomhet  

4

 • Mer sannsynlig

 • Har skjedd flere ganger

 • Kan skje ved uaktsomhet    

5

 • Stor sannsynlighet

 • Skjer ofte

 • Kommer til å skje              

Konsekvens:

1

 • Mindre skader

 • Kan føre til ubehag (ikke varig)

 • Ikke sykemelding              

2

 • Mindre skader

 • Større skader (ikke varig)

 • Kan medføre kort sykemelding                    

3

 • Større skader (som kan være varige)

 • Kan redusere livskvalitet

 • Medfører til sykemelding    

4

 • Kan i ytterste konsekvens være livstruende

 • Redusere livskvalitet

 • Kan medfører til arbeidsuførhet

5

 • Livstruende skader

 • Redusere livskvalitet i høygrad

 • Medfører til arbeidsuførhet  

Risikofaktor:

0-4

 • Lav risiko

 • Lav konsekvens   

5-7

 • Akseptabel risiko 

8-10

 • Bør vurdere forebyggende tiltak, men mindre prioritert    

11-15

 • Må utarbeide mottiltak

 • Risikoen må vurderes hyppig

 • Mål om å redusere risikofaktoren

16-25

 • Kan ikke utføre aktiviteter som har en risikofaktor over 16.    

Forebyggende- og mottiltak:

Det er påkrevd forebyggende- eller mottiltak der sannsynligheten eller konsekvens er scoret til en 5 uavhengig hvilken risikofaktor faremomentet blir definert til.

Der et faremoment har en risikofaktor fra 11 - 15 er det påkrevd forebyggende- eller mottiltak. 

Utarbeid og godkjent av:

Risikovurdering blir revidert hvert år førstegang i 2021. Utvalget som revidere ROS-analysen er Verneombud, Tillitsvalg, bedriftshelsetjenesten, Daglig leder og produksjonsleder.

Risikovurdering:

01

Fallskade på gulv, mottaksavd.

Mottaksaktivitet på vinterstid kan medføre ising på gulv. Dette medfører at sannsynligheten for fallskader er scoret til 3.

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

9

01

Fallskade på gulv, filet avd.

Gulv i produksjon er et akrylgulv som er spesiallaget for næringsvirksomheter. Høyere temperatur i forhold til mottaksområde.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Fallskader på fryseavd. Vertikal.

Temperatur og fuktighet i fryseavdelingen gjør at gulvet blir glatt

S

Sannsynlighet

3

S

Sannsynlighet

3

RF

Risikofaktor

9

01

Fallskade fra platå og arbeidsstasjoner

Alle platåer/arbeidsstasjoner har tilstrekkelig gjerde og fallsikring, derfor er sannsynligheten scoret til 3.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Fallskade ved tekniskrenhold

Ved tekniskrenhold må operatørene klatre og har arbeidsposisjoner som ikke er naturlig sikret for fall, derfor er sannsynligheten for fallskader satt til en 3.

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

9

01

Fallskade på mottaks kai

Mottaksaktivitet på kai er flere risikoaspekter som må hensynta. Det kan være is og snø på dekket som gjør underlaget glatt. Konsekvensen med et fall på kai er risikoen å falle fra kai til evt. Båt eller hav.  

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

8

01

Fallskade i forbindelse med av/på stigning av fartøy

Der leverandører (fiskere) skal på kai er det en risiko for fall.

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

12

01

klemskade ved kranløft

Ved lossing av fisk og annet er det risiko for klemskader.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

8

01

Påkjørsel ved truckbruk

Tobø Fisk jobber kontinuerlig med å minimere truckbruk og anlegget er åpent og oversiktlig som redusere sannsynligheten for påkjørsel.  

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

12

01

klemskade ved truckbruk

Ved lasting og lossing av kar og annet kan forårsake klemskader ved uaktsomhet.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Kuttskade ved sløyemaskin

Sløyemaskinen er nesten helt lukket, derfor er det svært usannsynlig at en operatør kan skades under maskinbruk.

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

3

01

Kuttskade ved manuell sløying

Ved manuell sløying benyttes det kniv som kan medfører kuttskader.

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Klemskade ved ensilasjekværn

Ved feilbruk kan ensilasjekværnen påføre skade på operatør

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Kuttskade ved hodekappermaskin

Hodekappermaskin har nødstoppbryter og er utformet slik at det ikke skal være mulig å komme nær kniver, men kreves oppmerksomhet

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Kuttskade ved skjærmaskine

Skjæremaskin har nødstoppbryter og er utformet slik at det ikke skal være mulig å komme nær kniver, men krever oppmerksomhet

S

Sannsynlighet

1

S

Sannsynlighet

3

RF

Risikofaktor

3

01

Kuttskade ved Skinnemaskin

Skinnemaskin har nødstoppbryter og er utformet slik at det ikke skal være mulig å komme nær kniver, men krever oppmerksomhet.

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

2

01

Kuttskade ved pre-kutting

Ved Pre-kutting benyttes det kniv, operatører kan bli påført skader som følge av dette.

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Kuttskader ved vannkuttermaskin

Det skal ikke være mulig at vannkuttere kan skade en operatør

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

3

01

Stikkskader ved portionsgrader

Det skal ikke være mulig at portionsgrader kan skade en operatør

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

2

01

Klemskader ved innfrysing av blokk

Ved innfrysing av blokk legges det press på blokkene. Kan føre til klemskade på operatør ved uoppmerksomhet.

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

3

01

Påkjørsel ved lede-truckbruk

Ved transport av diverse kar/paller under produksjon kan det medføre påkjørsel ved uoppmerksomhet.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Langsiktige hørselskader

I produksjon tilhører Tobø Fisk i støygruppe 3, (industri)

S

Sannsynlighet

2

S

Sannsynlighet

3

RF

Risikofaktor

6

01

Langsiktige skulder/rygg skader

Alt fysisk arbeid kan medfører skulder, nakke og ryggskader, rullering på arbeidsoppgaver kan hindre dette.

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

9

01

Klemskader frysing av restråstoff

Ved innfrysing av restråstoff legges det press på blokkene. Kan føre til klemskader ved uoppmerksomhet.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Langsiktig skader fra ammoniakklekkasje

Ved innfrysing benyttes der ammoniakk, ammoniakken i anlegget er lukket og kontrollert iht. forskrifter

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

2

01

kontakt med ammoniakk

Ved en evt. ammoniakklekkasje vil ammoniakken være avskrekkende mht. lukt.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

8

01

klemskader ved lasting av vogntog 

Ved lasting av varer på vogntog er det risiko for klemskader

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Klemskade ved palle-ras (kjølevarer)

Svært usannsynlig med palle-ras av kjølevarer

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

3

01

Klemskader ved palle-ras (frysevarer)

Usannsynlig med palle-ras av frysevarer

S

Sannsynlighet

1

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

5

01

Klemskader, palle-ras (frysevarer) i Truck

Ved flytting av frysevarer kan det medføre palle-ras.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Klemskader ved kranløft på båt

Kranløft på båt kan medfører klemskader.

S

Sannsynlighet

3

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

12

01

Fall ved sjøaktivitet

Sjø aktivitet har flere risikomoment, risikoen for å falle på hav ved vandring rund marekant, samt og dette på hav fra båt.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

8

01

Kontakt med strøm

I produksjon benyttes det store mengder vann.

Vann leder strøm og kan påføre operatørene strømstøt

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

8

01

Kjemisk/biologisk skade

Ved vasking og sløying kan medarbeidere bli utsatt for kjemisk og biologisk midler, som kan påføre skader i øye eller andre deler av kroppen.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

6

01

Trivsel

Der ansatte opplever mobbing eller trakassering kan det medføre redusert livskvalitet, sykemelding og i ytterste konsekvens være livstruende.

S

Sannsynlighet

2

K

Konsekvens

3

RF

Risikofaktor

8

Tiltak

Forebyggende tiltak:

 • Snørydding 

 • Tilgjengelig redningsline

 • Sikker leider 

 • Minimere av/på stigning med elektroniske løsninger som CatchSign:  

google play store.png
apple store.png

Tiltak

​Forebyggende tiltak:

 • Synligjør faremoment mht. truckgafler som er lengere en for eksempel kar som kan treffe fot i bakkant.

 • Minimere truckbruk på anlegget

Tiltak

​Forebyggende tiltak:

 • Dokumentert opplæring

 • Inspeksjon, vernerunde

 • God skilting, varsel 

Tiltak

​Forebyggende tiltak:

 • Dokumentert opplæring 

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

bottom of page